Regulamin

REGULAMIN AKCJI SMS „POMAGAMY RODZINOM”

§ 1 Definicje

 1. Użyte w niniejszym Regulaminie pojęcia i definicje będą miały poniżej przedstawione znaczenie:
  1. Organizator – podmiot wskazany w § 2 ust. 1 poniżej;
  1. Operatorzy – firmy telekomunikacyjne świadczące usługi sieci GSM na terenie Polski (Orange Polska S.A., T-Mobile Polska S.A., Polkomtel Sp. z o.o., P4 Sp. z o.o.)
  1. GSM – (Global System for Mobile Communications) – system komórkowej telefonii cyfrowej;
  1. Integrator – firma telekomunikacyjna pośrednicząca pomiędzy Operatorami a Organizatorem, której rolą jest techniczna obsługa SMS non-premium oraz gromadzenie wszystkich spływających SMS (Serwer SMS);
  1. SMS non-premium – usługa w standardzie GSM, w ramach której wysłanie wiadomości SMS przez Uczestnika związane jest z pobraniem przez Operatora Telefonii Komórkowej opłaty według jego cennika;
  1. Akcja SMS „POMAGAMY RODZINOM” lub „Akcja”– Akcja opisana w § 4;
  1. Usługi – usługi dostępne w ramach Akcji SMS „POMAGAMY RODZINOM ” na stronach internetowych www.dziecisos.org polegające w szczególności na umożliwieniu Abonentom otrzymania informacji za pośrednictwem dostępnych kanałów komunikacji opisanych w § 4;
  1. Abonent – Klient sieci telefonii GSM zarówno w systemie abonamentowym jak i systemie pre-paid w sieciach GSM Operatorów Telefonii Komórkowej;
  1. Uczestnik – Abonent biorący udział w Akcji SMS „POMAGAMY RODZINOM”;
  1.  Numer SMS – numer SMS podany Uczestnikowi w celu aktywacji i uczestniczenia w Akcji SMS;
  1.  Wiadomość SMS – wiadomość tekstowa, wysyłana przez Uczestnika na Numer SMS non-premium;
  1. SMS Aktywujący – wiadomość SMS, którą Uczestnik przesyła na podany numer SMS;
  1.  Regulamin – niniejszy regulamin Akcji SMS „POMAGAMY RODZINOM”.

§ 2 Postanowienia ogólne

 1. Organizatorem Akcji SMS „POMAGAMY RODZINOM” oraz dostawcą Usług w ramach Akcji jest Stowarzyszenie SOS Wioski Dziecięce w Polsce z siedzibą w Warszawie, przy ul. Niedźwiedziej 39, (kod pocztowy: 02-737) wpisane do rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000056901, NIP: 5261033254, REGON: 012102926.
 2. Niniejsza Akcja nie jest grą losową w rozumieniu ustawy z dnia 19 listopada 2009 roku o grach hazardowych.
 3. Akcja oraz Usługi w ramach Akcji są aktywne od godziny 00.00 dnia 1 lipca 2023 roku do godziny 24:00 dnia 30 września 2023 roku. Akcja może zostać skrócona, odwołana lub przedłużona w każdym czasie, w czasie jej trwania, na podstawie decyzji Organizatora.
 4. W celu przystąpienia do Akcji Abonent powinien posiadać aktywną kartę SIM, w jednej z sieci GSM Operatorów Telefonii Komórkowej.
 5. Akcja oraz Usługi w ramach Akcji dostępne są wyłącznie dla Abonentów znajdujących się na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej w zasięgu sieci GSM Polskich Operatorów Komórkowych.
 6. Korzystanie z Usług dostępnych w ramach Akcji następuje za pośrednictwem dostępnych kanałów komunikacji, w szczególności za pośrednictwem kanału komunikacji SMS oraz połączeń internetowych.
 7. W celu korzystania z Usług dostępnych w ramach Akcji Abonent powinien posiadać aktywny numer, w jednej z sieci Operatorów Telefonii Komórkowej.
 8. Szczegółowe zasady korzystania z Akcji zostały opisane w § 4 poniżej.
 9. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne nieprawidłowości w połączeniach telefonicznych lub internetowych (w tym opóźnienia czasowe w przesyłaniu wiadomości SMS-owych między Uczestnikami a Operatorami Telefonii Komórkowej oraz między Operatorami Telefonii Komórkowej a Organizatorem, jeżeli nie wynikają one z winy Organizatora) określonych w niniejszym Regulaminie, jak również za przypadki wykonania połączeń przez osoby nieuprawnione.
 10. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za szkody spowodowane nieprawidłowym korzystaniem przez Abonentów z Usług dostępnych w ramach Akcji oraz za niezawinione przez Organizatora problemy związane z dostępnością lub funkcjonowaniem Usług dostępnych w ramach Akcji.
 11. Organizator jest uprawniony do gromadzenia zgłoszeń uczestnictwa w Akcji oraz weryfikacji Abonentów pod kątem spełniania wymogów wzięcia udziału w Akcji.

§ 3 Osoby uprawnione do uczestniczenia w Akcji

 1. Osobami uprawnionymi do udziału w Akcji oraz do korzystania z Usług dostępnych w ramach Akcji są pełnoletni Abonenci będący posiadaczami aktywnego telefonu komórkowego, albo w systemie abonamentowym albo w systemie pre-paid, w jednej z sieci GSM Operatorów Telefonii Komórkowej.
 2. Osobami uprawnionymi do brania udziału w Akcji mogą być pracownicy Organizatora, a także pracownicy podmiotów współpracujących przy organizacji i przeprowadzaniu Akcji oraz członkowie najbliższej rodziny tych pracowników, w rozumieniu stosownych przepisów prawa powszechnie obowiązującego.

§ 4 Opis Akcji

 1. Akcja polega na wysyłaniu przez Abonenta Wiadomości SMS na Numer SMS 4777 o treści: KUBA
 2. Koszt wysłania SMSa pod numer 4777 jest zgodny z cennikiem Operatora.
 3. Nadawca SMS, w odpowiedzi otrzyma SMS potwierdzający udział w Akcji. Następnie pracownicy Stowarzyszenia SOS Wioski Dziecięce w Polsce skontaktują się telefonicznie z nadawcą SMSa, w celu przekazania szczegółowych informacji o prowadzonej Akcji i możliwości wspierania działań Stowarzyszenia, na co Uczestnicy wyrażają zgodę biorąc udział w Akcji.
 4. Wysłanie SMSa pod numer 4777 jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych przez Organizatora w celu realizacji Akcji, co zostało szczegółowo przedstawione w § 7 Regulaminu.

§ 5 Promowanie Akcji

 1. Akcja będzie promowana w środkach masowego przekazu

§ 6 Postępowania reklamacyjne

 1. Wszelkie roszczenia, reklamacje, uwagi i zastrzeżenia (dalej zwane “Reklamacją“) dotyczące działania Akcji należy zgłaszać pocztą elektroniczną na adres: info@sos-wd.org. lub pisemnie, listem poleconym na adres Organizatora: Stowarzyszenie SOS Wioski Dziecięce w Polsce, Niedźwiedzia 39, 02-737 Warszawa, z dopiskiem „Reklamacja: Akcja SMS „POMAGAMY RODZINOM”.
 2. Do rozstrzygania Reklamacji powołana zostanie specjalna Komisja Sprawdzająca. Decyzja Komisji Sprawdzającej, co do zgłoszonej Reklamacji jest ostateczna.
 3. Reklamacje można wnosić do 15 października 2023 roku włącznie. O dacie złożenia Reklamacji decyduje data przesłania e-maila lub stempla pocztowego. Po upływie tego terminu reklamacje nie będą uwzględniane.
 4. Prawidłowo złożona Reklamacja powinna zawierać: dane Uczestnika (imię, nazwisko, adres pocztowy lub adres e-mail, nr telefonu komórkowego, z którego wysłano SMS w ramach Akcji) oraz opis problemu będącego podstawą złożenia reklamacji.
 5. Organizator dołoży najwyższych starań, aby Reklamacje były rozpatrzone w terminie 14 (czternastu) dni od ich otrzymania.
 6. Uczestnik zostanie powiadomiony o rozpatrzeniu Reklamacji listem poleconym lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail podany w zgłoszeniu reklamacyjnym.
 7. Reklamacje nie zawierające danych wymienionych w ust. 4 powyżej nie będą rozpatrywane.
 8. W razie gdy rozpatrzenie Reklamacji nie nastąpi w terminie, o którym mowa w ust. 5 powyżej, Organizator w ww. terminie  zawiadomi o tym fakcie Uczestnika, w sposób wskazany w ust. 6 powyżej, wskazując jednocześnie przyczynę opóźnienia oraz nowy termin rozpatrzenia Reklamacji.

§ 7 Dane osobowe Uczestników

 1. Organizator nie będzie dokonywać weryfikacji danych wskazanych przez Uczestnika z danymi Abonenta telefonu komórkowego, z którego wykonane zostało połączenie (posiadanymi przez Operatora Telefonii Komórkowej). Organizator nie będzie w szczególności sprawdzał danych wskazanych przez osobę, która odbierze połączenie zainicjowane przez Organizatora.  Organizator nie ponosi odpowiedzialności za wszelkie nieprawidłowości w powyższym zakresie.
 2. Organizator informuje, że zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 2016 r., str. 1-88) („RODO”), administratorem danych osobowych Uczestnika udostępnionych w ramach Akcji SMS „POMAGAMY RODZINOM” jest Stowarzyszenie SOS Wioski Dziecięce w Polsce z siedzibą w Warszawie, przy ul. Niedźwiedziej 39, 02-737 Warszawa, NIP: 526 10 33 254, REGON: 012102926 („Administrator”).
 3. Administrator przetwarza następujące kategorie danych osobowych Uczestników: numer telefonu komórkowego, imię, nazwisko, adres pocztowy, adres e-mail.
 4. Przetwarzanie danych osobowych Uczestnika:
  1. w postaci numeru telefonu komórkowego odbywa się w celu uczestnictwa w Akcji SMS „POMAGAMY RODZINOM” na zasadach opisanych w Regulaminie na podstawie wysłania SMSa pod numer 4777, co jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych Uczestnika przez Organizatora (art. 6 ust. 1 lit. a) RODO),
  1. w postaci numeru telefonu komórkowego odbywa się w celu ewentualnego dochodzenia roszczeń przez Administratora wynikających z uczestnictwa w Akcji na podstawie prawnie uzasadnionego interesu realizowanego przez Administratora (art. 6 ust. 1 lit f) RODO),
  1. w postaci imienia, nazwiska, adresu pocztowego, adresu e-mail lub numeru telefonu komórkowego odbywa się w celu rozpoznawania Reklamacji Uczestnika na podstawie prawnie uzasadnionego interesu realizowanego przez Administratora (art. 6 ust. 1 lit f) RODO),
  1. w postaci numeru telefonu komórkowego lub adresu e-mail odbywa się w celu działalności marketingu bezpośredniego na podstawie prawnie uzasadnionego interesu realizowanego przez Administratora (art. 6 ust. 1 lit f) RODO) w przypadku uzyskania uprzednio odrębnej, dobrowolnej zgody na prowadzenie działań marketingowych drogą mailową lub telefonicznie zgodnie z ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2020 r. poz. 344) oraz ustawą z dnia 16 lipca 2004 r. – Prawo telekomunikacyjne (Dz.U. z 2022 r. poz. 1648 z późn. zm.).
 5. Dane osobowe Uczestnika będą przechowywane:
  1. W razie, gdy przetwarzanie danych osobowych Uczestnika odbywa się na podstawie udzielonej przez niego zgody, przechowywanie danych osobowych odbywa się do momentu cofnięcia przez Uczestnika zgody lub spełnienia celu przetwarzania danych osobowych;
  1. W razie, gdy przetwarzanie danych osobowych Uczestnika odbywa się na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Organizatora, zakończy przechowywanie danych osobowych z chwilą zgłoszenia przez Uczestnika sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych lub do czasu upływu ewentualnych terminów przedawnienia roszczeń z ww. umowy oraz z zastrzeżeniem właściwych przepisów powszechnie obowiązującego prawa.
 6. Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych („IOD”), z którym można kontaktować się pod adresem pocztowym siedziby Administratora lub elektronicznie poprzez adres e-mail: iod@sos-wd.org we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych osobowych Uczestnika.
 7. Dane osobowe Uczestnika nie będą przekazywane do państwa trzeciego, ani organizacji międzynarodowej w rozumieniu RODO.
 8. W odniesieniu do przekazanych Administratorowi danych osobowych, Uczestnikowi przysługuje prawo do:
 9. dostępu do treści swoich danych, żądania ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia ich przetwarzania, przenoszenia, niepodlegania decyzji polegającej na zautomatyzowanym przetwarzaniu oraz wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania,
 10. jeżeli przetwarzanie danych osobowych Uczestnika odbywa się na podstawie wyrażonej zgody przez niego zgody, Uczestnikowi przysługuje prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność przetwarzania danych osobowych, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem,
 11. wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, kod pocztowy: 00-193 Warszawa), gdy Uczestnik uzna, że Administrator podczas przetwarzania danych osobowych naruszył przepisy RODO lub innych właściwych przepisów dotyczących ochrony danych osobowych.
 12. Dane osobowe mogą być przekazane różnym podmiotom (podwykonawcom Administratora) takim jak m.in.: prawnicy, firma telemarketingowa (CAF Call Sp. z o.o.), drukarnia, firma kurierska/poczta, operator SMS.
 13. Uczestnik przyjmuje do wiadomości, że podanie danych osobowych w zakresie określonym w ust. 4 powyżej jest dobrowolne, jednakże ich niepodanie skutkuje brakiem możliwości uczestnictwa w Akcji SMS „POMAGAMY RODZINOM” lub rozpatrzenia Reklamacji.
 14. Na podstawie danych osobowych nie będą podejmowane zautomatyzowane decyzje, w tym nie będzie stosowane profilowanie.
 15. Regulamin dostępny jest w siedzibie Organizatora oraz na stronie www.dziecisos.org.

§ 8 Postanowienia końcowe

 1. Uczestnictwo w Akcji jest dobrowolne
 2. Wysłanie przez Abonenta SMS-a Aktywującego jest równoznaczne z:
  1. Pełną akceptacją postanowień niniejszego Regulaminu,
  1. Potwierdzeniem, iż Uczestnik spełnia wszystkie warunki, które uprawniają go do udziału w Akcji oraz do korzystania z Usług dostępnych w ramach tej Akcji.
  1. Wyrażeniem zgody na otrzymywanie przez Uczestnika od Organizatora SMSów, o których mowa w niniejszym Regulaminie.
  1. akceptacją Polityki Prywatności Stowarzyszenie SOS Wioski Dziecięce w Polsce zawartej na stronie internetowej: https://wioskisos.org/polityka-prywatnosci/
  1. wyrażeniem zgody na kontakt telefoniczny pracowników Stowarzyszenia SOS Wioski Dziecięce w Polsce z nadawcą SMSa, w celu przekazania szczegółowych informacji o prowadzonej Akcji i możliwości wspierania działań Stowarzyszenia
 3. Wszelkie działania w ramach Akcji prowadzone są zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w tym Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 2016 r., str. 1-88), ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2019 r. poz. 123) oraz ustawą z dnia 16 lipca 2004 r. – Prawo telekomunikacyjne (Dz.U. z 2018 r. poz. 1954).
 4. Organizator zastrzega sobie prawo do dokonania modyfikacji postanowień Regulaminu, o czym poinformuje Uczestników poprzez ogłoszenie na stronie www.dziecisos.org. Zmiana Regulaminu wchodzi w życie po siedmiu dniach od daty jej publikacji na stronie internetowej. W przypadku, gdy Uczestnik nie zgłosi zastrzeżeń wobec zmian Regulaminu w ciągu 7 (siedmiu) dni od dnia opublikowania zmienionego Regulaminu na ww. stronie internetowej, w drodze korespondencji e-mail wysłanej na adres: info@sos-wd.org, Regulamin uznaje się za przyjęty w zmienionym brzmieniu.
 5. Sądem właściwym do rozpatrywania wszelkich sporów mogących się pojawić w związku z organizacją Akcji, w trakcie jej trwania oraz po jej zakończeniu, w tym w związku ze składaniem Reklamacji jest sąd właściwy miejscowo dla siedziby Organizatora.
 6. Operatorzy GSM odpowiadają jedynie za usługi telekomunikacyjne umożliwiające realizację Akcji.
 7. Regulamin Akcji wchodzi w życie z dniem 19.06.2023.