Regulamin

REGULAMIN AKCJI SMS „CHRONIMY RODZINY”

§ 1

Definicje

1. Użyte w niniejszym Regulaminie pojęcia i definicje będą miały poniżej przedstawione znaczenie: a. Organizator – podmiot wskazany w § 2 ust. 1 poniżej;

b. Operatorzy – firmy telekomunikacyjne świadczące usługi sieci GSM na terenie Polski (Orange Polska S.A., T-Mobile Polska S.A., Polkomtel Sp. z o.o., P4 Sp. z o.o., Virgin Mobile Polska Sp. z o.o..);

c. GSM – (Global System for Mobile Communications) – system komórkowej telefonii cyfrowej;

d. Integrator – firma telekomunikacyjna pośrednicząca pomiędzy Operatorami a Organizatorem, której rolą jest techniczna obsługa SMS non-premium oraz gromadzenie wszystkich spływających SMS (Serwer SMS);

e. SMS non-premium – usługa w standardzie GSM, w ramach której wysłanie wiadomości SMS przez Uczestnika związane jest z pobraniem przez Operatora Telefonii Komórkowej opłaty według jego cennika;

f. Akcja SMS „CHRONIMY DZIECI” lub „Akcja”– Akcja opisana w § 4;

g. Usługi – usługi dostępne w ramach Akcji SMS „CHRONIMY DZIECI” na stronach internetowych www.dziecisos.org / https://wioskisos.org/pomoz-dzieciom/dolacz-do-klubu/, polegające w szczególności na umożliwieniu Abonentom otrzymania informacji za pośrednictwem dostępnych kanałów komunikacji opisanych w § 4;

h. Abonent – Klient sieci telefonii GSM zarówno w systemie abonamentowym jak i systemie pre-paid w sieciach GSM Operatorów Telefonii Komórkowej;

i. Uczestnik – Abonent biorący udział w Akcji SMS „CHRONIMY DZIECI”;

j. Numer SMS – numer SMS podany Uczestnikowi w celu aktywacji i uczestniczenia w Akcji SMS;

k. Wiadomość SMS – wiadomość tekstowa, wysyłana przez Uczestnika na Numer SMS non-premium;

l. SMS Aktywujący – wiadomość SMS, którą Uczestnik przesyła na podany numer SMS;

m. Regulamin – niniejszy regulamin Akcji SMS „CHRONIMY DZIECI”

§ 2

Postanowienia ogólne

1. Organizatorem Akcji SMS „CHRONIMY DZIECI” oraz dostawcą Usług w ramach Akcji jest Stowarzyszenie SOS Wioski Dziecięce w Polsce z siedzibą w Warszawie, przy ul. Niedźwiedziej 39, (kod pocztowy: 02-737 ) wpisane do rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000056901, NIP: 5261033254, REGON: 012102926

2. Niniejsza Akcja nie jest grą losową w rozumieniu ustawy z dnia 19 listopada 2009 roku o grach hazardowych .

3. Akcja oraz Usługi w ramach Akcji są aktywne od godziny 00.00 dnia 26 sierpnia 2020 roku do godziny 24:00 dnia 31 października 2020 roku. Akcja może zostać skrócona, odwołana lub przedłużona w każdym czasie, w czasie jej trwania, na podstawie decyzji Organizatora.

4. W celu przystąpienia do Akcji Abonent powinien posiadać aktywną kartę SIM, w jednej z sieci GSM Operatorów Telefonii Komórkowej.

5. Akcja oraz Usługi w ramach Akcji dostępne są wyłącznie dla Abonentów znajdujących się na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej w zasięgu sieci GSM Polskich Operatorów Komórkowych.

6. Korzystanie z Usług dostępnych w ramach Akcji następuje za pośrednictwem dostępnych kanałów komunikacji, w szczególności za pośrednictwem kanału komunikacji SMS oraz połączeń internetowych.

7. W celu korzystania z Usług dostępnych w ramach Akcji Abonent powinien posiadać aktywny numer, w jednej z sieci Operatorów Telefonii Komórkowej.

8. Szczegółowe zasady korzystania z Akcji zostały opisane w § 4 poniżej.

9. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne nieprawidłowości w połączeniach telefonicznych lub internetowych (w tym opóźnienia czasowe w przesyłaniu wiadomości SMS-owych między Uczestnikami a Operatorami Telefonii Komórkowej oraz między Operatorami Telefonii Komórkowej a Organizatorem, jeżeli nie wynikają one z winy Organizatora) określonych w niniejszym Regulaminie, jak również za przypadki wykonania połączeń przez osoby nieuprawnione.

10. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za szkody spowodowane nieprawidłowym korzystaniem przez Abonentów z Usług dostępnych w ramach Akcji oraz za niezawinione przez Organizatora problemy związane z dostępnością lub funkcjonowaniem Usług dostępnych w ramach Akcji.

11. Organizator jest uprawniony do gromadzenia zgłoszeń uczestnictwa w Akcji oraz weryfikacji Abonentów pod kątem spełniania wymogów wzięcia udziału w Akcji.

§ 3

Osoby uprawnione do uczestniczenia w Akcji

1. Osobami uprawnionymi do udziału w Akcji oraz do korzystania z Usług dostępnych w ramach Akcji są pełnoletni Abonenci będący posiadaczami aktywnego telefonu komórkowego, albo w systemie abonamentowym albo w systemie pre-paid, w jednej z sieci GSM Operatorów Telefonii Komórkowej. Osoby niemające pełnej zdolności do czynności prawnych mogą brać udział w Akcji pod warunkiem uzyskania pisemnej zgody przedstawiciela ustawowego na udział w Akcji, w tym przetwarzanie danych osobowych tych osób. Zgoda powinna zostać wysłana pocztą elektroniczną na adres e-mail: iod@sos-wd.org.

2. Osobami uprawnionymi do brania udziału w Akcji mogą być pracownicy Organizatora, a także pracownicy podmiotów współpracujących przy organizacji i przeprowadzaniu Akcji oraz członkowie najbliższej rodziny tych pracowników, w rozumieniu stosownych przepisów prawa powszechnie obowiązującego.

§ 4

Opis Akcji

1. Akcja polega na wysyłaniu przez Abonenta Wiadomości SMS na Numer SMS 4777 o treści: ZGODA/ ZGODA 1/ ZGODA 2/ ZGODA 3/ ZGODA 4/ ZGODA 5 / ZGODA 6/ ZGODA 7/ ZGODA 8/ ZGODA 10 (zapis ze spacją z lub bez spacji po haśle ZGODA)

2. Koszt wysłania SMSa pod numer 4777 jest zgodny z cennikiem Operatora.

3. Nadawca SMS, w odpowiedzi otrzyma SMS potwierdzający udział w Akcji. Następnie pracownicy Stowarzyszenia SOS Wioski Dziecięce w Polsce skontaktują się telefonicznie z nadawcą SMSa, w celu przekazania szczegółowych informacji o prowadzonej Akcji i możliwości wspierania działań Stowarzyszenia, na co Uczestnicy wyrażają zgodę biorąc udział w Akcji.

4. W podziękowaniu za regularną pomoc Abonent otrzyma Dyplom Przyjaciela Dzieci. Dyplom zostanie wysłany na adres korespondencyjny wskazany przez Abonenta

§ 5

Promowanie Akcji

1. Akcja będzie promowana w środkach masowego przekazu.

§ 6

Postępowania reklamacyjne

1. Wszelkie roszczenia, reklamacje, uwagi i zastrzeżenia (dalej zwane “Reklamacją“) dotyczące działania Akcji należy zgłaszać pocztą elektroniczną na adres: info@sos-wd.org. lub pisemnie, listem poleconym na adres Organizatora: Stowarzyszenie SOS Wioski Dziecięce w Polsce, Niedźwiedzia 39, 02-737 Warszawa, z dopiskiem „Reklamacja: Akcja SMS „CHRONIMY DZIECI”

2. Do rozstrzygania Reklamacji powołana zostanie specjalna Komisja Sprawdzająca. Decyzja Komisji Sprawdzającej, co do zgłoszonej Reklamacji jest ostateczna.

3. Reklamacje można wnosić do 31 października 2020 roku włącznie. O dacie złożenia Reklamacji decyduje data przesłania e-maila lub stempla pocztowego. Po upływie tego terminu reklamacje nie będą uwzględniane.

4. Prawidłowo złożona Reklamacja powinna zawierać: dane Uczestnika (imię, nazwisko, adres pocztowy lub adres e-mail, nr telefonu komórkowego, z którego wysłano SMS w ramach Akcji) oraz opis problemu będącego podstawą złożenia reklamacji.

5. Organizator dołoży najwyższych starań, aby Reklamacje były rozpatrzone w terminie 14 (czternastu) dni od ich otrzymania.

6. Uczestnik zostanie powiadomiony o rozpatrzeniu Reklamacji listem poleconym lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail podany w zgłoszeniu reklamacyjnym.

7. Reklamacje nie zawierające danych wymienionych w ust. 4 powyżej nie będą rozpatrywane.

8. W razie gdy rozpatrzenie Reklamacji nie nastąpi w terminie, o którym mowa w ust. 5 powyżej, Organizator w ww. terminie  zawiadomi o tym fakcie Uczestnika, w sposób wskazany w ust. 6 powyżej, wskazując jednocześnie przyczynę opóźnienia oraz nowy termin rozpatrzenia Reklamacji

§ 7

Dane osobowe Uczestników

1. Organizator nie będzie dokonywać weryfikacji danych wskazanych przez Uczestnika z danymi Abonenta telefonu komórkowego, z którego wykonane zostało połączenie (posiadanymi przez Operatora Telefonii Komórkowej). Organizator nie będzie w szczególności sprawdzał danych wskazanych przez osobę, która odbierze połączenie zainicjowane przez Organizatora.  Organizator nie ponosi odpowiedzialności za wszelkie nieprawidłowości w powyższym zakresie. 2. Organizator informuje, że zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 2016 r., str. 1-88) („RODO”), administratorem danych osobowych Uczestnika udostępnionych w ramach Akcji SMS „”CHRONIMY DZIECI” jest Stowarzyszenie SOS Wioski Dziecięce w Polsce z siedzibą w Warszawie, przy ul. Niedźwiedziej 39, 02-737 Warszawa, NIP: 526 10 33 254, REGON: 012102926 („Administrator”).

3. Administrator przetwarza następujące kategorie danych osobowych Uczestników: numer telefonu komórkowego w celu organizacji Akcji; imię, nazwisko, adres pocztowy, adres e-mail lub numer telefonu komórkowego w celu rozpoznawania Reklamacji lub wysyłki Dyplomu Przyjaciela Dzieci.

4. Przetwarzanie ww. danych osobowych odbywa się w celu realizacji umowy cywilnoprawnej pomiędzy Organizatorem i Uczestnikiem polegającej na uczestnictwie w Akcji SMS „CHRONIMY DZIECI” na zasadach opisanych w Regulaminie (art. 6 ust. 1 lit. b) RODO), realizacji prawnie usprawiedliwionego interesu Administratora, w postaci ewentualnego dochodzenia roszczeń przez Administratora wynikających z zawartej umowy cywilnoprawnej (art. 6 ust. 1 lit f) RODO) oraz jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze, dla celów podatkowych i na podstawie Ordynacji podatkowej (art. 6 ust. 1 lit c) RODO). W przypadku uzyskania odrębnej, dobrowolnej zgody na prowadzenie działań marketingowych, przetwarzanie będzie odbywać się także w celu prowadzenia działalności marketingowej drogą pocztową, mailem lub telefonicznie (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. a) RODO oraz zgodnie z ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2019 r. poz. 123) oraz ustawą z dnia 16 lipca 2004 r. – Prawo telekomunikacyjne (Dz.U. z 2018 r. poz. 1954).

5. Dane osobowe Uczestnika będą przechowywane od dnia wysłania SMS przez okres trwania umowy cywilnoprawnej w celu realizacji umowy cywilnoprawnej oraz do czasu upływu ewentualnych terminów przedawnienia roszczeń z ww. umowy oraz z zastrzeżeniem właściwych przepisów powszechnie obowiązującego prawa. Dane osobowe Uczestnika w przypadku uzyskania odrębnej, dobrowolnej zgody na prowadzenie działań marketingowych, przetwarzanie będzie odbywać się także w celu prowadzenia działalności marketingowej drogą pocztową, mailem lub telefonicznie będę przetwarzane do czasu wniesienia przez Uczestnika skutecznego sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych oraz do czasu upływu ewentualnych terminów roszczeń.

6. Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych („IOD”), z którym można kontaktować się pod adresem pocztowym siedziby Administratora lub elektronicznie poprzez adres e-mail: iod@sos-wd.org we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych osobowych Uczestnika.

7. Dane osobowe Uczestnika nie będą przekazywane do państwa trzeciego, ani organizacji międzynarodowej w rozumieniu RODO.

8. Organizator oświadcza, że dane osobowe Uczestnika nie będą podlegały pseudonimizacji.

9. W odniesieniu do przekazanych Administratorowi danych osobowych, Uczestnikowi przysługuje prawo do:

a) dostępu do treści swoich danych, żądania ich sprostowania, usunięcia, przeniesienia lub ograniczenia ich przetwarzania oraz uzyskania ich kopii,

b) wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych w zakresie, w jakim podstawą przetwarzania danych osobowych jest prawnie usprawiedliwiony interes Administratora,

c) wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy Uczestnik uzna, że Administrator podczas przetwarzania danych osobowych naruszył przepisy RODO lub innych właściwych przepisów dotyczących ochrony danych osobowych.

10. Uczestnik przyjmuje do wiadomości, że podanie danych osobowych w zakresie określonym w ust. 3 powyżej jest dobrowolne, jednakże ich niepodanie skutkuje brakiem możliwości zawarcia umowy uczestnictwa w Akcji SMS „CHRONIMY DZIECI”, rozpatrzenia Reklamacji lub doręczenia Dyplomu Przyjaciela Dzieci.

11. Na podstawie danych osobowych nie będą podejmowane zautomatyzowane decyzje, w tym nie będzie stosowane profilowanie.

12. Regulamin dostępny jest w siedzibie Organizatora oraz na stronie www.dziecisos.org.

§ 8

Postanowienia końcowe

1. Uczestnictwo w Akcji jest dobrowolne

2. Wysłanie przez Abonenta SMS-a Aktywującego jest równoznaczne z:

a. Pełną akceptacją postanowień niniejszego Regulaminu,

b. Potwierdzeniem, iż Uczestnik spełnia wszystkie warunki, które uprawniają go do udziału w Akcji oraz do korzystania z Usług dostępnych w ramach tej Akcji.

c. Wyrażeniem zgody na otrzymywanie przez Uczestnika od Organizatora SMSów, o których mowa w niniejszym Regulaminie.

3.. Wszelkie działania w ramach Akcji prowadzone są zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w tym Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 2016 r., str. 1-88), ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2019 r. poz. 123) oraz ustawą z dnia 16 lipca 2004 r. – Prawo telekomunikacyjne (Dz.U. z 2018 r. poz. 1954).

4. Organizator zastrzega sobie prawo do dokonania modyfikacji postanowień Regulaminu, o czym poinformuje Abonentów poprzez ogłoszenie na stronie www.dziecisos.org. Zmiana Regulaminu wchodzi w życie po siedmiu dniach od daty jej publikacji na stronie internetowej. W przypadku, gdy Abonent nie zgłosi zastrzeżeń wobec zmian Regulaminu w ciągu 7 (siedmiu) dni od dnia opublikowania zmienionego Regulaminu na ww. stronie internetowej, w drodze korespondencji e-mail wysłanej na adres: info@sos-wd.org, Regulamin uznaje się za przyjęty w zmienionym brzmieniu. 

5. Sądem właściwym do rozpatrywania wszelkich sporów mogących się pojawić w związku z organizacją Akcji, w trakcie jej trwania oraz po jej zakończeniu, w tym w związku ze składaniem Reklamacji jest sąd właściwy miejscowo dla siedziby Organizatora.

6. Operatorzy GSM odpowiadają jedynie za usługi telekomunikacyjne umożliwiające realizację Akcji.

7. Regulamin Akcji wchodzi w życie z dniem 17.08.2020 r.

Warszawa, 31 sierpnia 2020 r.